Upřesnění pojmu provoz vozidla

19.7.2018

Upřesnění pojmu provoz vozidla

Dne 24.5.2018 publikovala Evropská komise návrh nového znění směrnice č. 2009/103/ES o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění. V rámci nového znění by, vedle jiných změn, měla být zařazena definice pojmu „provoz vozidla“, která navazuje na předešlou judikaturu SDEU. Tím by měly být odstraněny pochybnosti o tom, na jakou činnost vozidel se pojištění vztahuje.

V rámci rozhodovací praxe SDEU došel k závěru, že pod pojem „provoz vozidla“ spadá jen to, co spadá pod obvyklé funkce dopravního prostředku bez ohledu na to, kde je vozidlo provozováno, jeho vlastnosti a to, zda stojí či je v pohybu. Nově by se pak pojmem „provoz vozidla“ rozumělo „jakékoli použití takového vozidla, obvykle určeného k tomu, aby sloužilo jako dopravní prostředek, které odpovídá jeho obvyklé funkci, a to bez ohledu na vlastnosti vozidla a bez ohledu na terén, ve kterém je motorové vozidlo provozováno, a na to, zda vozidlo stojí, nebo je v pohybu“, což odpovídá dosavadní judikatuře SDEU.