Školské právo

Dlouhodobě poskytujeme podporu provozovatelům a zřizovatelům školských zařízení a dále soukromým osobám na té nejvyšší odborné úrovni. Náš zkušený tým poskytuje trvalé odborné poradenství školským zařízením od mateřských škol přes základní a střední školy až po ty nejprestižnější a nejstarší vysoké školy.

Vzdělávací systém ČR podléhá neustálým změnám a příslušná právní úprava se stala poměrně roztříštěnou a nepřehlednou. Naše kancelář poskytuje dlouhodobě služby v oblasti školského práva pro všechny úrovně vzdělávání – od předškolního, přes základní a střední až po vysokoškolské. V této specifické a poměrně unikátní oblasti poskytujeme vysoce profesionální a odborné právní služby vycházející nejen ze znalostí právních předpisů, ale především z dlouhodobých zkušeností s jejich praktickým použitím v rámci provozu vzdělávacích institucí od jejich založení až po každodenní fungování.

Klientům poskytujeme právní pomoc při zřizování škol, v rámci jejich běžného provozu, při zpracování návrhů vnitřních předpisů, vzorových návrhů správních rozhodnutí, a samozřejmě pomoc ve vztahu k orgánům dohledu, a to včetně právního zastoupení.

Naše kancelář poskytuje právní služby například v těchto případech:

 • založení škol a školských zařízení v jakékoliv formě
 • zřízení a nastavení fungování orgánů škol a školských zařízení
 • jmenování a odvolání ředitele, poradenství v oblasti celého spektra činností ředitele
 • příprava a revize vnitřních předpisů škol a školských zařízení
 • příprava a revize smluvní dokumentace
 • pracovněprávní agenda
 • kompletní poradenství v oblasti odpovědnosti za škodu
 • kompletní poradenství v oblasti GDPR
 • kompletní zajištění zápisů k povinné školní docházce – příprava či posouzení dokumentu obsahujícího informace k organizaci a průběhu zápisu, včetně nastavení kritérií pro přijímání žáků
 • příprava rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka k základnímu vzdělávání s ohledem na požadavky správního řádu, přestupy žáků, povolení individuálních vzdělávacích plánů, odklady povinné školní docházky
 • postup školy jako správního orgánu dle správního řádu – doručování písemností dle správního řádu, postup školy před vydáním rozhodnutí, vyjádření k odvolání proti rozhodnutí školy, vedení spisové evidence
 • příprava smluv o poskytování služeb výuky na soukromých školách
 • zastoupení před soudy a správními orgány.

Současně poskytujeme právní pomoc i uchazečům o studium/studentům v rámci řízení o přijetí ke studiu, v rámci disciplinárního řízení, či v řízeních o právech a povinnostech studentů (odvolání proti rozhodnutí o ukončení studia, neposkytnutí stipendia, vyloučení ze studia atd.), včetně případných soudních řízení, a rovněž zákonným zástupcům nezletilých žáků v oblasti školského práva.