Nový přestupkový zákon

7.8.2017

Nový přestupkový zákon

Od 1.7.2017 je účinný nový zákon o přestupcích č. 250/2016 Sb. Ten do jisté míry sjednocuje úpravu správních deliktů a přináší instituty, které doposud znalo pouze trestní právo.

  1. Přestupek dle tohoto zákona zahrnuje nejen správní delikty fyzických osob, jak tomu bylo doposud, ale i podnikatelů, ať se jedná o právnické či fyzické osoby, dříve označované jako správní delikty. I nadále jsou však odděleny pořádkové, disciplinární a platební delikty.
  2. Jedná se nově o ryze procesní předpis, jelikož skutkové podstaty, které byly obsaženy v předešlém zákoně o přestupcích, jsou nově vyčleněny do samostatného zákona o některých přestupcích.
  3. Jednou z novinek je zavedení institutů nepřímého pachatelství a účastenství, které byly doposud pouze v právu trestním, stejně jako úprava skutkových a právních omylů, která je nově rovněž obsažena v přestupkovém zákoně.
  4. Nově je i ve správním řízení možné narovnání, pokud jsou splněny zákonem stanovené podmínky. Jedná se o dohodu mezi poškozeným a pachatelem, kterou je přestupek vyřešen bez vyslovení vinny pachatele a s tím spojených důsledků (např. záznam v evidenci přestupků).
  5. Nový zákon současně po vzoru trestního zákoníku upravuje tři nové okolnosti vylučující protiprávnost – svolení poškozeného, dovolené použití zbraně a přípustné riziko.