S novým rokem přicházejí změny týkající se daně z nemovitých věcí

2.1.2024

S novým rokem přicházejí změny týkající se daně z nemovitých věcí

Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí je novelizován v rámci tzv. vládního konsolidačního balíčku zákonem č. 349/2023 Sb., který z většiny nabude účinnosti 1.1.2024.  Jednou z nejvýznamnějších změn, kterou přináší, je aktualizace způsobu určení daňové hodnoty nemovitostí. Změna by měla především spočívat v modernizaci a v přesnější metodě hodnocení, což by mělo mít za následek lepší promítnutí aktuální tržní hodnoty nemovitosti, která ovlivňuje výši daně, kterou majitelé nemovitostí platí.

V souvislosti s tím přináší novela úpravu kritérií pro osvobození od daně z nemovitosti. Ty nově budou zahrnovat například i nemovitosti využívané pro veřejné služby, charitativní účely či pozemky sloužící sociálním družstvům. Naopak se kritéria zúží např. o nemovitosti sloužící výhradně pro třídění a sběr odpad či pro jejich zneškodňování.

S tím souvisí i úprava koeficientů pro různé kategorie nemovitostí. Cílem je opět do výše odváděné daně reflektovat výrazněji rozlišné využití nemovitostí – bytové jednotky, průmyslové prostory, komerční objekty. Výraznou novinkou na straně koeficientů je zavedení inflačního koeficientu , kterým stát reaguje na výraznou inflaci posledních let. Změnu inflačního koeficientu bude vyhlašovat Ministerstvo financí formou sdělení a meziročně může dojít ke zvýšení inflačního koeficientu maximálně o 20 %. Obec také bude moci obecně závaznou vyhláškou stanovit místní koeficient (pro zemědělské pozemky ve výši rozmezí 0,5 až 1,5 a pro ostatní nemovitosti ve výši rozmezí 0,5 až 5,0;).

Novela přináší i více klientský přístup při komunikaci s finančním úřadem zejména ve formě zjednodušení podání žádosti o zasílání údajů na email.

Nedílnou součástí novely je pak především úprava výše sazeb, které se s daní z nemovitosti pojí. Průměrně jde o zvýšení sazeb o cca 80 %. Nová legislativa přináší progresivní zvýšení sazeb v závislosti na hodnotě nemovitosti. Zákonodárce tím míří na současný trend na realitním trhu, a tyto změny by tak měly zajistit spravedlivější rozdělení daňové zátěže.

I přes naplánované zvýšení sazeb daně z nemovitosti stále zůstávají v mezinárodním srovnání jako jedny z nejnižších. Jejich zvýšení sice přispěje do státní kasy určitou sumou prostředků, nicméně dle expertů novela nebude mít ten tížený, zásadní efekt, kterým by bylo omezení tlaku investorů na růst cen nemovitostí. Ke zlepšení dostupnosti bydlení tak pravděpodobně v souvislosti s touto novelou nedojde. Příčiny tohoto problému, nedostatečná výstavba a zkostnatělé stavební řízení, nejsou touto novelou zasaženy. Progresivní zdanění druhých a dalších nemovitostí stejně v důsledku ve většině případů zaplatí nájemce.

Závěrem je na místě tedy doporučit majitelům nemovitostí, aby se seznámili s výše popsanou novelou zákona o dani z nemovitých věcí, v některých případech totiž budou muset podat daňové přiznání.