Pomoc podnikatelům nově poskytne zákon o preventivní restrukturalizaci

8.9.2023

Pomoc podnikatelům nově poskytne zákon o preventivní restrukturalizaci

Dne 4. září 2023 podepsal prezident republiky Petr Pavel zákon o preventivní restrukturalizaci, který zakládá právní rámec pro případy, kdy se podnikatel dostane do tíživé finanční situace, avšak zatím se nenachází v úpadku, tedy prozatím nejsou jeho závazky vypořádávány v rámci insolvenčního řízení.

Do účinnosti výše zmíněného zákona nebyla podnikateli, právnické osobě, k dispozici žádná právní úprava, jež by pomohla jeho nepříznivou ekonomickou situaci efektivně řešit. V úvahu přicházela pouze neformální cesta v rovině smluvního práva, avšak výsledek byl odvislý od ochoty věřitelů domluvit se na řešení dané situace.

Základním principem restrukturalizace bude vyhotovení restrukturalizačního plánu, jež bude obsahovat postupy a opatření, jímž se podnikatel podrobí, aby došlo k ozdravení jeho podnikání, znovuobnovení platební morálky a uspokojení věřitelů.

Podnikatel bude oprávněn zahájit nebo v ní pokračovat pouze tehdy, není-li v úpadku ve formě platební neschopnosti, avšak se zřetelem ke všem okolnostem lze důvodně předpokládat, že jeho finanční potíže dosahují takové závažnosti, že by v případě nepřijetí navrhovaných restrukturalizačních opatření došlo k jeho úpadku.

Hlavním rozdílem restrukturalizačního řízení od toho insolvenčního bude skutečnost, že řízení bude založeno na konsensu a dobrovolnosti všech zúčastněných. Na rozdíl od insolvenčního řízení nebude jednáno se všemi věřiteli, avšak podnikatel si sám vybere na základě například výše pohledávky či významnosti, se kterými věřiteli bude v rámci řízení jednat. Věřitelům, kteří nebudou zahrnuti podnikatelem do restrukturalizace, jejich práva zůstanou zachována.

Výhodu lze také spatřovat ve skutečnosti, že podnikatel nebude zveřejněn v insolvenčním rejstříku, tedy nebudou s restrukturalizací spojena negativa zveřejnění podnikatele v seznamu dlužníků. Současně se jedná o řešení, které chrání manažery a podnikatele před případnými žalobami na jejich majetek, pokud dodrží všechny zákonem předepsané kroky.