Změny v pracovním právu

19.7.2023

Změny v pracovním právu

Dne 1. července 2023 nabyla účinnost novela č. 167/2023 Sb., kterou se měnil zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, včetně zákoníku práce. Tato novela, mimo jiné, stanovila, že pro výkon různých profesí, zejména gastronomických, již nebude nutné předložení potravinářského průkazu. K této změně došlo především kvůli neomezené platnosti průkazů, které tak mnohdy již v blízké době po jejich vyhotovení neodpovídaly faktickému stavu. Dojde také ke snížení administrativy pro praktické lékaře, kteří průkazy vystavovali. Nutno dodat, že hygienické předpisy jsou platné dál.

Pokud dojde k přijetí návrhu vládní novely, tak ve druhé polovině roku 2023 bude postupně docházet k podstatné novelizaci zákoníku práce, kompletní účinnost se předpokládá nejpozději k 1. lednu 2024. Novelou především dojde k naplnění požadavku na sladění s několika evropskými směrnicemi, novela ale přinese i další novinky nad rámec transpozice. Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku, tzv. home office, či změny právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, tzv. DPP (dohod o provedení práce) a DPČ (dohod o pracovní činnosti).

Nejzásadnější změnou v návrhu novely zákoníku práce  je první zakotvení pravidel pro práci na dálku. Základním předpokladem pro práci na dálku má být písemná dohoda, jejíž obsah si budou moci strany ujednat. Návrh neobsahuje výslovný požadavek zajištění kontaktu s ostatními zaměstnanci, či zajištění technického vybavení. O práci na dálku budou moci zaměstnanci požádat. Dalším se záměrů této novely je, aby rodiče malých dětí nebo pečující rodič měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací.  Pokud zaměstnavatel nevyhoví žádosti o home office, automaticky vznikne nárok rodičům, kteří se starají o dítě do 9 let věku, těhotným ženám a zaměstnancům pečujícím o osoby závislé na péči na písemné odůvodnění nevyhovění žádosti.

Dalším nově stanoveným prvkem práce na dálku je paušální částka náhrady nákladů. Tato částka bude stanovena vyhláškou MPSV, ale též je zmíněna možnost stran písemně se dohodnout, že se náhrada nákladů hradit nebude.

Druhou vybranou zásadní změnou bude změna právní úpravy dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Tato změna do velké míry pochází ze zmiňovaných evropských směrnic. Dojde k vyšší míře ochrany postavení „dohodářů“. Novela přinese nárok na dovolenou za stejných podmínek jako u zaměstnanců. Délka dovolené se pro ně bude odvíjet od délky pracovní doby, počtu odpracovaných násobků týdenní pracovní doby v daném kalendářním roce a výměry dovolené u daného zaměstnavatele. Pro výpočet se může použít univerzální vzorec: počet celých odpracovaných násobků týdenní pracovní doby (TPD) / 52 x TPD x výměra dovolené. Výsledek vyjde v hodinách.

Další „ochranný“ prvek se týká rozvrhu pracovní doby. Zaměstnavatel bude nově muset „dohodáře“ seznámit s harmonogramem práce nejméně 3 dny dopředu. Zaměstnavatel má možnost domluvit se na změně rozvrhu i v kratší lhůtě, ale k takovému postupu bude potřebovat souhlas zaměstnance. Pokud ale danou směnu zaměstnavatel nezruší včas, bude zavedena povinnost zaplatit zaměstnanci směnu v plné výši.

Závěrem je nutno dodat, že popisovaná novela byla schválena v Poslanecké sněmovně dne 28. června 2023, a momentálně se předpokládá její schválení v Senátu, kde se bude projednávat 27. července. Po následném podpisu prezidentem a vyhlášení ve Sbírce zákonů by tak novela měla nabýt účinnosti pravděpodobně od 1. září 2023, resp.  některá její ustanovení se stanou účinnými postupně, jak bylo zmíněno na začátku článku. Například nárok dovolených pro dohodáře se stane účinným až od 1. ledna 2024, aby změna nezpůsobila další komplikace při výpočtu dovolené a nastavení interních systémů.