Podstatné změny pro daň z nabytí nemovitých věcí již od 1. 11. 2016!

5.10.2016

Podstatné změny pro daň z nabytí nemovitých věcí již od 1. 11. 2016!

Dne 5. srpna 2016 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016 a veškeré převody nemovitostí účinné od 1. 11. 2016 budou podléhat daňové povinnosti podle nové úpravy.

Okamžikem vzniku daňové povinnosti je den nabytí vlastnického práva k nemovité věci, tedy například den právních účinků vkladu vlastnického práva k nemovité věci do katastru nemovitostí, den účinnosti převodní smlouvy u nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí či den určený rozhodnutím orgánu veřejné moci, případně den právní moci takovéhoto rozhodnutí. Bude-li tento okamžik datu 1. 11. 2016 předcházet, bude se postupovat dle původního znění zákonného opatření, v ostatních případech již bude nutno užít novelizovanou právní úpravu.

Jaké významné změny tedy můžeme od listopadu 2016 očekávat?

Dosud platí, že poplatníkem daně může být převodce či na základě dohody i nabyvatel, jde-li o nabytí vlastnického práva koupí nebo směnou. Nejzásadnější změna, kterou novela přinesla, se týká definice osoby poplatníka daně. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude u převodů účinných od 1. 11. 2016 vždy pouze nabyvatel a pouze on bude podávat daňové přiznání. Novela umožní též zrušení zákonného ručení nabyvatele za řádné splnění daňové povinnosti převodce. Ručitel obvykle neměl mnoho šancí ovlivnit předvídatelnost toho, zda mu vznikne daňová povinnost či nikoliv. V praxi se předejití možného rizika řešilo nejčastěji deponováním finančních prostředků na zaplacení daně v notářské či advokátní úschově. Novela tak odstraňuje i rizika plynoucích z institutu ručení.

Současně došlo též ke změně koncepce osvobození nových staveb a jednotek. Dle současné úpravy je od daně z nabytí nemovitých věcí osvobozeno první úplatné nabytí vlastnického právo k novým stavbám a jednotkám. Vzhledem k obtížné dohledatelnosti, zda se opravdu jedná o první nabytí, dochází ke zpřísnění zákona nahrazením pojmu „nová“ a zpřesněním podmínek. Osvobození od této daně se nově vztahuje pouze na první úplatné nabytí stavby rodinného domu či jednotky v bytovém domě, které jsou dokončené nebo užívané. Osvobození se nevztahuje na případy nabytí rozestavěné stavy či rozestavěné jednotky. Nabytí vlastnického práva k nemovité věci je osvobozeno tehdy, dojde-li k němu v době 5 let ode dne dokončení nebo započetí užívání domu, jednotky v bytovém domě nebo jednotky v bytovém domě změněném stavební úpravou.

Od daně z nabytí nemovitých věcí je nově osvobozeno též nabytí vlastnického práva územními samosprávnými celky nebo dobrovolnými svazky obcí, pokud dochází k nabytí vlastnického práva k nemovité věci do jejich majetku.
Novela dále rozšířila předmět daně na případy prodloužení práva stavby, nově vymezila určení základu daně v případě směny nemovitých věcí, došlo ke změně koncepce danění nabytí inženýrských sítí a některých případů u přeměn právnických osob.