Nové změny týkající se evidence skutečných majitelů

21.7.2022

Nové změny týkající se evidence skutečných majitelů

Dne 1.6.2021 vstoupil v účinnost zákon č. 37/2021 Sb., zákon o evidenci skutečných majitelů, nicméně z důvodu nesouladu této právní úpravy s právem Evropské Unie vznikla po roce účinnosti tohoto předpisu nutnost jeho novelizace.

V důsledku uvedeného nesouladu bylo proti České republice zahájeno řízení, vedené Evropskou komisí, o nesplnění povinnosti pro nesprávné provedení tzv. AML směrnice. V případě nepřistoupení k novelizaci tohoto zákona dle pokynů Evropské komise by České republice hrozila nemožnost čerpání financí v rámci Národního plánu obnovy, čímž by Česká republika přišla o několik miliard korun.

I z těchto důvodů byla novelizace projednávána zrychleně a k jejímu schválení poslanci došlo již v prvním čtení dne 7.7.2022. Novela přináší zásadní změny v definici skutečných majitelů. Původní znění zákona užívalo pojmy „osoba s koncovým vlivem“ a „koncový příjemce“. Problematický je, dle názoru Evropské komise, zejména pojem tzv. „koncového příjemce“, který je považován za nadbytečný. Novela tak upouští od zmiňovaných pojmů a přichází s novou definicí skutečného majitele tak, že jím je každá fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání tím, že;

  • má přímý podíl nebo akcii nebo hlasovací práva, včetně akcie na doručitele, větší než 25 %;
  • má přímo nebo nepřímo právo na podíl na zisku, jiných vlastních zdrojích nebo likvidačním zůstatku větším než 25 %;
  • může ovládat korporaci nebo korporace, které mají v dané korporaci samostatně nebo dohromady podíl nebo akcii na doručitele, větší než 25 %;
  • může kontrolovat korporaci jinými prostředky (kontrolou jsou mimo jiné kritéria ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady).

Oproti původnímu znění zákona budou údaje o skutečném majiteli povinni evidovat i okresní a regionální komory, politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, odborové organizace zaměstnavatelů a společenství vlastníků jednotek. Naopak dle § 7 nového znění zákona skutečného majitele nemají např. stát, územní samosprávný celek, dobrovolný svazek obcí, státní příspěvková organizace a příspěvková organizace územního samosprávného celku. Další subjekty nepovinné k evidenci skutečných majitelů zmiňuje novelizovaný § 7 předmětného zákona. Ostatní změny, které novela přináší jsou spíše formulačního charakteru.

Novela je nyní odesílána do senátu a v případě jejího schválení bude postoupena k podpisu prezidenta. Předpokládá se, že k jejímu zveřejnění ve Sbírce zákonů by mělo dojít nejpozději do konce září a čerpání financí v rámci Národního plánu obnovy by tak nemělo být ohroženo.