Dočasná ochrana a vzdělávání cizinců

14.4.2022

Dočasná ochrana a vzdělávání cizinců

V souvislosti s ozbrojeným konfliktem, který se odehrává na Ukrajině byly v posledních dnech zrychleně projednávány zákony pomáhající uprchlíkům z této země. Zákony se souhrnně označují též jako „Lex Ukrajina“. Trojice zákonů se sestává ze Zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, Zákona o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení a Zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s týmž konfliktem.

Všechny z výše uvedených byly dne 11.3.2022 zrychleně projednány a následně schváleny Poslaneckou sněmovnou a dne 17.3.2022 se k jejich projednání na 23. schůzi sešel Senát, který je rovněž schválil. Zákony by měly ulehčit zejména udělování souhlasu s pobytem uprchlíků na území České republiky, zjednodušit jim přístup ke zdravotním službám, pracovnímu trhu a vzdělávání.

Zmiňované zákony se pak vyhýbají pojmu uprchlík a užívají pojem „cizinec“, který je definován v prvním z uvedených zákonů jako cizinec, který doloží, že byl ke dni 24.2.2022 držitelem platného povolení k trvalému pobytu na území Ukrajiny a jeho vycestování zpět není z důvodu hrozby skutečného nebezpečí možné. Za cizince dle tohoto zákona je rovněž považován ten, kdo je sice osobou bez státního občanství, ale jeho vycestování zpět na území Ukrajiny či na území jeho posledního trvalého bydliště je ze stejného důvodu rovněž nemožné.

Zákon týkající se školství se věnuje všem stupňům vzdělávání. V případě povinného předškolního a základního vzdělávání by tito cizinci měli být přijímáni do příslušného školského obvodu dle jejich pobytu. Zákon rovněž určuje, že ředitel školy, která byla cizinci určena ke vzdělávání, je povinen rozhodnout o jeho přijetí, není-li v jeho zařízení překročen nejvyšší povolený počet dětí nebo žáků zapsaný v rejstříku škol a školských zařízení. V případě, že je ředitel z výše uvedeného důvodu nucen k nepřijetí cizince, musí tuto skutečnost neprodleně nahlásit příslušné obci, která je zřizovatelem školy. Obec se pak snaží najít jinou školu, do které by mohl být cizinec zařazen. V případě, že v příslušném školském obvodu není jediná škola s volnou kapacitou, je tato skutečnost nahlášena příslušnému krajskému úřadu. V situaci, kdy ani krajský úřad nenajde vhodné zařízení, kam by mohl být cizinec zařazen, je nutno informovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které s ohledem na místo pobytu cizince vybere zařízení vhodné k jeho vzdělávání.

Ředitelům středních, vyšších odborných škol a konzervatoří je tímto zákonem umožněno přijímat cizince i do probíhajících prvních ročníků. Zákon rovněž pro tyto osoby prodlužuje lhůtu k podávání žádostí o přijetí ke střednímu a vyššímu odbornému vzdělávání, jakož i ke vzdělávání na konzervatoři pro školní rok 2022/2023. V případě maturitních oborů je podávání žádostí umožněno do 5.4.2022 a u ostatních oborů je toto datum stanoveno na 8.4.2022. Cizincům je také o 25 % navýšen časový limit pro přijímací zkoušku a současně jim je přiznána možnost volby, zda chtějí přijímací zkoušku z matematiky skládat v českém, ukrajinském nebo anglickém jazyce.

Zákon taktéž umožňuje ředitelům škol, aby ve třídách, kde se výhradně vzdělávají děti, žáci či studenti, kteří jsou cizinci nebo státní občané Ukrajiny, byla výuka poskytována pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad znalosti českého jazyka. Ředitelé školských zařízení mohou také, v souvislosti se vzděláváním cizinců, žádat o zvýšení nejvyššího povoleného počtu dětí, žáků či studentů, aniž by potřebovali stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví. Zákon dále stanovuje, že se na všechna zařízení, která poskytují školské služby těmto cizincům, se nevztahují hygienické požadavky na prostorové podmínky stanovené zákonem o ochraně veřejného zdraví. V neposlední řadě pak zákon tyto cizince osvobozuje od poplatků souvisejících se vzděláváním.