Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem

14.2.2022

Mimořádné ředitelské volno a mimořádné vzdělávání distančním způsobem

Dne 4.2.2022 vstoupil v účinnost zákon č. 26/2022 Sb., o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 (a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19). Tato právní úprava poskytuje ředitelům vzdělávacích zařízení vymezeným v § 2 tohoto zákona vyhlásit v období školního roku mimořádné ředitelské volno nebo mimořádné vzdělávání distančním způsobem v celkovém rozsahu až 10 dnů. Tyto instituty může ředitel uplatnit pouze v souvislosti s trváním pandemické pohotovosti podle zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19.

K vyhlášení mimořádného ředitelského volna se ředitelé mohou uchýlit pouze pokud z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění COVID-19 pedagogických pracovníků nelze dočasně zajistit prezenční vzdělávání či vzdělávání distančním způsobem.

Druhý zmiňovaný institut reflektuje situaci, kdy ze stejných, výše uvedených důvodů, není možná osobní přítomnost pedagogických pracovníků ve škole, a to v takové míře, že by nebylo možné zabezpečit prezenční vzdělávání v souladu se školským zákonem. V takovém případě může ředitel, po vzájemné dohodě s pedagogickými pracovníky, využít institutu mimořádného vzdělávání distančním způsobem. Zákon taktéž stanoví povinnost dětí, žáků a studentů účastnit se tohoto vzdělávání.

Zákon rovněž stanovuje nárok na ošetřovné. Pokud tedy dítě musí z jednoho z výše uvedených důvodů zůstat doma, má rodič právo na ošetřovné ve výši 80% denního vyměřovacího základu. Při plném úvazku činí denní minimální výše 400,- Kč.

S ohledem na plánované rozvolňování jednotlivých opatření a v souvislosti s vývojem epidemie onemocnění COVID-19 vyvstává otázka, zda je tato právní úprava potřebná, popř. zda by především nebyla účelnější taková úprava, která by umožňovala užití těchto institutů i v případě jiných infekčních onemocnění.