Jednostranné zvyšování cen energií ze strany dodavatele

23.11.2021

Jednostranné zvyšování cen energií ze strany dodavatele

Oproti roku 2020, kdy dokonce docházelo k tomu, že nabídka energií mnohdy převyšovala poptávku a některé elektrárny tak hlásily přebytek a zastavovaly výrobu, v letošním roce a hlavně v posledním měsíci dochází k prudkému nárůstu cen energií. Pokud bychom se zabývali otázkou, proč se tak děje, odpověď nalezneme poměrně snadno. V období koronavirové krize nebyla poptávka po energiích tak vysoká, mnohé firmy nevyráběly, a proto nedocházelo k tak vysokým spotřebám energií. Po tomto „klidném“ období však došlo k restartu ekonomiky a spotřeba energií na trhu opět roste a s tím i její cena.

Vzhledem k současné situaci je dobré spotřebitele upozornit, že ke zvýšení ceny za energie může dojít i jednostranným úkonem ze strany dodavatele. Není to však úplně jednoduché. Určujícím aspektem je totiž to, jakou smlouvu spotřebitel s dodavatelem energií uzavřel. V případě, že byla s dodavatelem uzavřena smlouvu prezenčním způsobem, tzn. za současné fyzické přítomnosti stran v rámci obchodních prostor dodavatele, může dojít k jednostrannému zvýšení ceny kdykoliv v průběhu trvání smlouvy, nicméně dodavatel je povinen spotřebitele řádně a včas informovat, aby, v případě nesouhlasu s novou výší ceny, mohl od smlouvy bez sankce odstoupit. To upravuje § 11a zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon v platném znění. 

Pokud však byla smlouva s dodavatelem energií uzavřena distančním způsobem, např. prostřednictvím internetu, musela by být možnost jednostranného zvýšení ceny ujednána již v této smlouvě. Energetický zákon s odkazem na zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v případě distančního způsobu uzavření smlouvy dbá zvýšené ochrany spotřebitele a po uzavření tohoto typu smlouvy spotřebiteli dokonce garantuje čtrnáctidenní lhůtu pro odstoupení.

Úplně jiná situace nastává ve chvíli, kdy spotřebitel s dodavatelem uzavřel smlouvu, jejíž součástí bylo ujednání o tzv. fixaci ceny na určité období. K fixaci cen obvykle dochází na období jednoho, dvou či tří let. Jedná se o garanci, kdy v daném období dodavatel nebude snižovat, ale ani zvyšovat cenu za energie. Ze zmiňovaného pak vyplývá, že během sjednaného období nelze fixní cenu zvyšovat jednostranným úkonem ze strany dodavatele.

Závěrem je třeba upozornit na to, že cena za energi emá část regulovanou a neregulovanou. První částí je tzv. regulovaná cena energie, tu určuje Energetický regulační úřad a je pro všechny dodavatele závazná a neměnná. Druhou částí, je cena neregulovaná, její výše je plně v rukou každé energetické společnosti a nejčastěji se odvíjí od marže dodavatele a aktuální situace na burze. V případě zvýšení regulované ceny z iniciativy Energetického regulačního úřadu není odstoupení od smlouvy s dodavatelem energie možné.