Nová právní úprava evidence skutečných majitelů

10.5.2021

Nová právní úprava evidence skutečných majitelů

 

Dne 1. června 2021 nabude účinnosti nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, kterým se zpřesňuje V. novela AML směrnice Evropského parlamentu a Rady EU. Hlavní změnu přináší především upřesnění definice skutečného majitele, částečná veřejnost evidence, automatický průpis do evidence, zavedení řízení o nesrovnalostech a také nové sankce při porušení povinosti povinných subjektů.

Skutečný majitel je tak nově definován jako každá fyzická osoba, která je koncovým příjemcem nebo osobou s koncovým vlivem. Taková osoba je každá, která má v korporaci přímý nebo i nepřímý podíl, který významně převyšuje podíly na hlasovacích právech ostatní osoby, zejména je-li větší než 25 %. Rovněž je takovou osobou v jiné než obchodní korporaci ta, která je členem statutárního orgánu.

Do evidence skutečných majitelů se musí zapsat jméno a adresa místa pobytu, údaje o povaze skutečného majitele, velikost jeho podílu v korporaci a popis struktury vztahů, pakliže takováto existuje. Zapisuje se též datum od a do kterého je resp. byla fyzická osoba skutečným majitelem.

Veřejně přístupnými údaji je jméno, stát trvalého místa bydliště, státní občanství a měsíc a rok narození skutečného majitele, dále údaje o postavení skutečného majitele, velikost jeho podílu a datum od kdy je osoba skutečným majitelem. Tyto údaje musí být veřejně přístupné v evidenci až po pět let ode dne zániku právnické osoby nebo právního uspořádání.

Nově evidence skutečných majitelů umožňuje tzv. automatický průpis do evidence. Jedná se o přívětivý způsob registrace pro většinu podnikatelů, kdy systém bez dalšího potřebné údaje o skutečném majiteli vyčte z obchodního rejstříku. Nicméně je třeba si dávat pozor, aby tyto údaje byly opravdu správné a zcela vyhovující požadavkům zákona, tj. aby se opravdu jednalo o skutečného majitele.

Pakliže orgán veřejné moci nebo povinná osoba dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zjistí nesrovnalost v evidenci se skutečným stavem, musí toto oznámit příslušnému soudu, který zahájí řízení o nesrovnalosti a do evidence zaznamená poznámku o nesrovnalosti. V tomto vyzve evidující osobu, aby případné chyby v evidenci opravila v přiměřené lhůtě.

V případě neodstranění nesrovnalostí v evidenci skutečných majitelů v přiměřené lhůtě nebo nezajištění zápisu do 15 dnů od právní moci rozhodnutí soudu, kdy soud vymazal nesprávné údaje bez náhrady, nebo neposkytnutí součinnosti při zápisu do evidence, může být skutečné osobě s koncovým vlivem uložena pokuta až do výše 500.000,- Kč.

Pokud by údaje v evidenci skutečných majitelů byly nesprávné, nebo dokonce nebyly dosud zapsányly, doporučujeme provést jejich zápis nejpozději do konce května 2021.