2.část velká novela ZOK

22.1.2021

2.část velká novela ZOK

Ve velké novele zákona o obchodních korporacích účinné od 1.1.2021 se změny dotknou i smlouvy o výkonu funkce člena voleného orgánu.

I nadále se smlouva o výkonu funkce člena voleného orgánu bude přiměřeně řídit ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, ale nově se modifikace obsažená v zákoně o obchodních korporacích uplatní jen na členy volených orgánů v kapitálových společnostech, tj. u společnosti s ručením omezeným či u akciové společnosti, a již nikoli na všechny obchodní korporace.

Dále došlo k rozšíření výjimek z bezplatnosti výkonu funkce člena voleného orgánu v kapitálové společnosti. Vedle stávajících výjimek pak odměna náleží i v případě, že smlouva nebyla uzavřena z důvodu vyšší moci či jiné překážky vzniklé nezávisle na vůli člena valeného orgánu. Výslovně je pak upraveno, že i v případě, že výkon funkce člena orgánu je úplatný na základě zákonných výjimek, má člen voleného orgánu právo i na jiná plnění dle § 61 odst. 1 ZOK.

Oproti původnímu znění je doplněno ustanovení řešící rozpor mezi smlouvou o výkonu funkce a společenskou smlouvou. V případě rozporu se použije ohledně odměny společenská smlouva. Pokud však smlouvu odsouhlasila většina potřebná pro změnu společenské smlouvy, má naopak přednost ujednání ve smlouvě o výkonu funkce.

Novela rovněž vyjasnila situaci ohledně smlouvy o výkonu funkce v případě, pokud smlouva není schválena nejvyšším orgánem kapitálové společnosti, kdy v případě absence schválení smlouva nenabude účinnosti. Jedná se tak o speciální pravidlo oproti § 48 ZOK, který obecně zavádí relativní neplatnost jednání, ke kterému nebyl udělen zákonem požadovaný souhlas.

Významnou změnou pak prošlo ustanovení § 62 ZOK, kdy byl změně celý text tohoto ustanovení. To se nově týká osob, které sice nejsou členy volených orgánů, ale fakticky se podílejí na řízení společnosti, tedy která se fakticky ve funkci člena voleného orgánu nachází. Toto ustanovení se tak například použije na člena voleného orgánu, jehož funkce zanikla, ale on tuto funkci i nadále fakticky vykonává. I na tuto osobu se pak uplatní povinnost jednat s péčí řádného hospodáře a ustanovení ohledně konkurenčního jednání a střetu zájmů. Povinnosti uvedené v tomto ustanovení před novelou byly přesunuty do ustanovení § 66, které řeší povinnosti při úpadku obchodní korporace.