Nejistota ohledně věcné příslušnosti soudů ve věcech sporů mezi společenstvím vlastníků jednotek a jeho členy ohledně pohledávek z příspěvků na správu domu a záloh na služby a další platby je u konce.

20.1.2016

Nejistota ohledně věcné příslušnosti soudů ve věcech sporů mezi společenstvím vlastníků jednotek a jeho členy ohledně pohledávek z příspěvků na správu domu a záloh na služby a další platby je u konce.

Novela zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu odstranila několik let trvající nejistotu a komplikace pro společenství vlastníků jednotek, která musela čekat na zdlouhavá projednání žalob proti svým členům na úhradu členských příspěvků a záloh u krajských soudů, případně byla nucena vyčkat na rozhodnutí o věcné příslušnosti jimi podané žaloby k soudům nejnižší instance. Důvodem tohoto zmatku v oblasti, která by naopak měla přinášet právní jistotu a efektivitu vymáhání pohledávek, bylo několik judikátů Nejvyššího soudu ČR a soudů vrchních. Tato rozhodnutí zavedenou příslušnost soudů nejnižší instance jako soudů prvostupňových v této věci začala nabourávat nebo si ve vyřešení otázky této věci dokonce odporovala. Následně byly touto agendou neočekávaně zavaleny soudy vyšších stupňů. Detailněji se této věci věnoval Mgr. Jan Semík již ve svém článku zveřejněném na epravo.cz dne 5. 4. 2013. Trvalo tedy přes tři roky, než v takto jednoduché záležitosti byl zákonodárce schopen poměrně zásadní záležitost vyřešit a definitivně v ustanovení § 9 odst. (2) písm. l) občanského soudního řádu doplnit, že „Krajské soudy rozhodují jako soudy prvního stupně ve věcech jednání shromáždění společenství vlastníků a sporů z toho vzniklých, s výjimkou sporů o příspěvky členů společenství vlastníků na správu domu a pozemku, sporů o zálohy na úhradu za služby a způsobu rozúčtování cen služeb.“ Kompetentní jako soudy prvního stupně v této věci jsou tedy snad již definitivně soudy okresní a obvodní.