Důležitá novela zákoníku práce

27.8.2020

Důležitá novela zákoníku práce

Dne 30. 7. 2020 nabyla účinnosti dlouho očekávaná novela zákoníku práce, která přináší celou řadu podstatných změn. Níže uvádíme stručně nejdůležitější z nich.

Mezi zásadní změny patří například zrušení dovolené za odpracované dny. Nově se délka dovolené nebude vypočítávat podle odpracovaných dnů, nýbrž od odpracovaných hodin, což lze považovat za spravedlivější způsob jejího určení. Další změnou je úprava tzv. ,,Sdíleného pracovního místa“, což umožňuje dohodu dvou či více zaměstnanců na stejné pozici, ohledně jejich střídání při jejím výkonu, přičemž všichni musí dohromady napracovat stanovený počet hodin za týden, jako kdyby na této pozici byl pouze jeden člověk.

Novela také zavádí důležité a přínosné změny pravidel pro doručování písemností zaměstnanci. Za hlavní formu doručení písemností je stanoveno doručení do vlastních rukou zaměstnance přímo na pracovišti, či v jeho bytě. Zaměstnavatel musí prokázat, že se pokoušel zaměstnance zastihnout osobně, a nepostačí, že se na první pokus nepodařilo daného zaměstnance zastihnout a přejít ihned k možnosti doručení poštou. Pokud i přes veškeré snahy zaměstnavatele není zaměstnanec k zastižení, doručí se písemnost prostřednictvím poštovní služby, elektronické služby či datové schránky. Zaměstnavateli novela významně ulehčuje doručování na adresu, kterou mu zaměstnanec písemně sdělí. Dále se nově prodlužuje lhůta pro doručení/uložení písemnosti z 10 dnů na 15 dnů.

Další změnou, kterou novela přináší, je upřesnění pozic vedoucích zaměstnanců, se kterými je možné sjednat odvolání z funkce, kdy je jejich výčet stanoven v § 73 odstavce 3 zákoníku práce, přičemž jej nebude možné rozšiřovat.

Další novinkou v zákoníku práce, účinnou od 1.1.2021, je zavedení institutu jednorázové náhrady za nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance, která doposud v zákoníku práce upravena nebyla. Jedná se o peněžní částku, kterou poskytne zaměstnavatel blízkým osobám zaměstnance při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Tento nárok vznikne především v případě, kdy je poškození zdraví tak závažné, že zaměstnance v zásadě vyřazuje ze společnosti a pro blízké je toto srovnatelné s jeho úmrtím.