Zákon o realitním zprostředkování část III. – pojištění, úschova

15.1.2020

Zákon o realitním zprostředkování část III. – pojištění, úschova

Důležité povinnosti zákon ukládá zprostředkovateli též v rámci jeho odpovědnosti za škodu a v souvislosti s úschovou finančních prostředků. Realitní zprostředkovatel bude muset být po celou dobu výkonu své činnosti pojištěn pro případ  vzniku povinnosti nahradit zájemci újmu způsobenou výkonem realitního zprostředkování, a to s limitem pojistného plnění nejméně ve výši 1.750.000,- Kč na jednu pojistnou událost a nejméně ve výši 3.500.000,- Kč pro případ souběhu více pojistných událostí v jednom roce. S ohledem na ceny nemovitostí se taková výše jeví jako zcela nedostatečná. Na vyžádání bude zprostředkovatel povinen předložit zájemci pojistku potvrzující uzavření výše uvedené smlouvy, a dále tuto smlouvu do 10 pracovních dnů ode dne jejího uzavření předložit ministerstvu. Pokud by zprostředkovatel takovou pojistnou smlouvu neuzavřel, dopustil by se přestupku s možností uložení pokuty až do výše 1.000.000,- Kč. V případě nepředložení smlouvy ministerstvu půjde o přestupek se sankcí až do výše 100.000,- Kč.

Návrh zákona zakotvuje zákaz zprostředkovatelům nabízet v rámci zprostředkovávané záležitosti úschovu za účelem zajištění plnění z realitní smlouvy, stejně jako zákaz nabízení zprostředkování poskytnutí takové úschovy jinou osobou než bankou, notářem nebo advokátem. Zprostředkovatelé budou však oprávněni i nadále poskytovat úschovy finančních prostředků, nicméně pouze na žádost zájemce podanou v písemné formě na samostatné listině. S ohledem na to, že dohled nad dodržováním povinností v rámci úschov bude novou povinností ze strany živnostenských úřadů, lze pochybovat o dostatečné intenzitě a efektivitě takové  kontroly. V případě úschov lze i nadále doporučit využívání advokátní úschovy jako zavedené praktické a transparentní cesty při úhradě kupní ceny. Advokát vede prostředky vždy na zvláštním odděleném účtu od svého majetku, nehrozí tedy jejich zahrnutí do majetkové podstaty při úpadku advokáta, v případě exekuce či zahrnutí  peněz do pozůstalosti. Navíc úschova je povinně vedena v elektronické knize úschov, kontrolu provádí příslušné orgány advokátní komory. 

Výše uvedenou úpravu zákona tak považujeme za nedostatečnou, když ochrana klientů je v klíčových bodech týkajících se finančních záležitostí a hrozby poškození klientů velmi nízká.