Zákon o realitním zprostředkování část II. – uzavírání smluv o zprostředkování

13.12.2019

Zákon o realitním zprostředkování část II. – uzavírání smluv o zprostředkování

Zákon definuje samotný pojem realitního zprostředkování jako činnost, jejímž účelem je zprostředkovat uzavření realitní smlouvy, přičemž realitní smlouvou se rozumí smlouva o nabytí vlastnického práva k nemovitosti, nebo práva, jež obsahuje nebo s nímž je spojeno oprávnění užívat nebo požívat nemovitost, byt nebo nebytový prostor, ledaže se jedná o ubytování. Půjde tedy zejména o smlouvy darovací, kupní, směnné, smlouvy o převodu podílu v bytovém družstvu nebo smlouvy o zřízení služebnosti bydlení. Realitním zprostředkováním bude typicky úplatná služba prokazatelně směřující k zprostředkování realitního obchodu, potažmo uzavření realitní smlouvy.

Nově bude mít smlouva s realitní kanceláří povinnou písemnou. Mezi podstatné náležitosti takové smlouvy patřit i) označení předmětné nemovitosti, ii) výše úplaty, a konečně iii) výše provize realitního zprostředkovatele nebo způsob jejího určení. Nejasně ujednané podstatné náležitosti povedou k možnosti dovolání se neplatnosti smlouvy. Nebudou-li při uzavírání smlouvy uvedené údaje známy (např. při vyhledávání nemovitostí dle zadaných kritérií), ujednají si smluvní strany tyto náležitosti alespoň obecným způsobem. Pod sankcí relativní neplatnosti stanoví zákon rovněž zákaz uzavření smlouvy o realitním zprostředkování na stejné listině, jako je realitní smlouva. I v tomto případě je oprávněn vznést námitku neplatnosti pouze zájemce.

Zapisuje-li se dotčená nemovitost do katastru nemovitostí, bude realitní zprostředkovatel dále povinen předat zájemci nejpozději při uzavření realitní smlouvy výpis z katastru nemovitostí, nikoliv starší 3 pracovních dnů přede dnem uzavření smlouvy. Tento výpis může být pořízen i dálkovým přístupem a za účelem přiložení ke smlouvě převeden do listinné podoby prostým vytištěním. Nedodržení této povinnosti ze strany zprostředkovatele je sankcionováno možností zájemce odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování ve lhůtě 14 dní ode dne jejího uzavření. Bude-li zájemce spotřebitelem, nebude možné platně sjednat např. povinnost zájemce koupit zprostředkovatelem vyhledanou nemovitost, a to ani v rámci smlouvy o smlouvě budoucí kupní.