Důležité změny pobytu cizinců nejen z důvodu nedostatku pracovníků v ČR

2.10.2019

Důležité změny pobytu cizinců nejen z důvodu nedostatku pracovníků v ČR

Od 1. září je účinná důležitá novela zákona o pobytu cizinců na území ČR zavádějící velmi zajímavé změny v této oblasti. Jedna z nejdůležitějších je například mimořádné pracovní vízum. Vládě ČR se prostřednictvím jejích nařízení umožňuje dočasně aktivovat vydávání mimořádného pracovního víza limitovaného na konkrétní zdrojové země zahraničních pracovníků či ekonomická odvětví potýkající se s nedostatkem pracovních sil. Tento typ víza není usazovacím pobytem vedoucím k trvalému pobytu cizince, ale reaguje na aktuální potřebu a situaci na trhu práce ČR. Jakmile však bude stanovená kvóta naplněna, bude jakákoliv další žádost nepřijatelná. Nově zavedená povinnost absolvování adaptačně-integračního kurzu pro nově příchozí cizince účinná od roku 2021 je stanovena nejdéle do 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vydání povolení k jejich dlouhodobému či trvalému pobytu na území ČR. Tato povinnost se bude obdobně vztahovat i na cizince, kterému bylo vydáno nové povolení k dlouhodobému pobytu z důvodu změny účelu pobytu na našem území. Povinnost absolvovat kurz se týká výhradně cizinců z tzv. třetích zemí, nevztahuje se tedy na občany členských států EU, EHP či Švýcarska. Dojde také ke změně informační povinnosti, která nyní připadá pouze zahraničním zaměstnavatelům vysílajícím cizince na území ČR. Nově je také zavedena povinnost cizince při pobytové kontrole v místě výkonu práce prokázat na požádání policie, že disponuje příslušným oprávněním pro výkon pracovní činnosti. Zákon současně posílil i pravomoci policie, která je nově oprávněna při pobytové kontrole požadovat po zaměstnavateli cizince nebo po jiní osobě, pro kterou cizinec vykonává práci, předložení dokladu prokazujícího oprávněnost výdělečné činnosti cizince.