Nulové oddlužení

24.7.2019

Nulové oddlužení

V druhé půlce roku vstoupila v účinnost zásadní novela insolvenčního zákona, provedená zákonem č. 31/2019 Sb. Touto novelou byla zrušena povinnost dlužníka uspokojit minimálně třicet procent zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů. Tímto by se měl zvýšit počet dlužníků, kteří budou schopni zajistit si sociální restart tj. zapojení se do aktivní ekonomiky a placení daní. Tato novela bude platit pouze pro dlužníky, o jejichž úpadku bylo rozhodnuto po 1. červnu 2019. Ačkoliv byla zrušena povinnost uspokojit minimálně třicet procent zjištěných pohledávek nezajištěných věřitelů, dlužník musí učinit v rámci podání návrhu na oddlužení svým věřitelům alespoň základní ekonomickou nabídku; a to pod sankcí zamítnutí návrhu. Nové ustanovení § 395 odst. 1 pís. b) insolvenčního zákona stanoví, že dlužník musí být ekonomicky schopen splácet v plné výši alespoň hotové výdaje a odměnu insolvenčního správce, přičemž výše splátky ostatním věřitelům včetně věřitelů pohledávek za majetkovou podstatou a pohledávek postavených jim na roveň nesmí být nižší než tato pohledávka, a dále alespoň pohledávky věřitelů na výživném ze zákona a odměnu sepisovatele návrhu na oddlužení. Po poradě insolvenčních správců a soudních funkcionářů se částka, kterou je dlužník povinen platit do oddlužení, ustálila na 2.200,- Kč, v případě společného oddlužení manželů pak 3.300,- Kč a to bez započtení výživného. Zároveň je dlužník povinnen vynaložit veškeré spravedlivé úsilí k uspokojení věřitelů, které bude kontrolováno a posuzováno insolvenčními správci. Jaký je smysl této vstřícnosti k dlužníkům, ukáže až samotná praxe.