Povinnost poskytnout pomoc v nesnázích při poskytování cestovních služeb

24.8.2018

Povinnost poskytnout pomoc v nesnázích při poskytování cestovních služeb

Dne 1.7.2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Na základě těchto novel je nyní pořadatel zájezdu povinen v potvrzení o zájezdu sdělit, že odpovídá za řádné poskytnutí veškerých služeb, které byly sjednány, a má také povinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Dále musí uvést kontakt na zástupce pořadatele pro případ, že se zákazník v nesnázích skutečně ocitne.

Pokud se zákazník ocitne v nesnázích nebo pokud nebude možné zajistit návrat zákazníka dle § 2539 odst. 2 občanského zákoíku, poskytne mu pořadatel neprodleně pomoc. Tato pomoc pak má spočívat zejména v tom, že sdělí zákazníkovi údaje o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, bude nápomocen při zprostředkování komunikace na dálku a pomůže nalézt náhradní cestovní řešení. V případě, že si nesnáze zavinil zákazník sám, musí mu pořadatel pomoc poskytnout také, ale v tomto případě může požadovat přiměřenou náhradu skutečně vynaložených nákladů. Právo na pomoc v nesnázích pak není možné smluvně vyloučit či omezit.